Reklamacja

1.W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z przepisami lub przerw w dostawach wody, odbiorca usług może złożyć pisemną, ustną lub telefoniczną reklamację.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż w pkt 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy usług,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 4. zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
 5. numer i datę umowy,
 6. podpis odbiorcy usług.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz zaewidencjonowania w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, która winna zawierać:

 1. nazwę Przedsiębiorstwa,
 2. powołanie podstawy prawnej,
 3. rozstrzygnięcie o uwzględnienie lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
 4. pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
 5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia, w tym o wysokości ewentualnego odszkodowania.

 • Szybki kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę