RADA NADZORCZA

 • Mirosław Dąbkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Wojciech Kozon- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Aneta Kozarzewska – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Paweł Kozon – Członek Rady Nadzorczej
 • Sebastian Wydryszek – Członek Rady Nadzorczej

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy :

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej gospodarki,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem powoływania pierwszego Zarządu,
 3. zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i powierzenie na ten okres czynności innym osobom, a także wymierzanie kar określonych w Kodeksie Pracy,
 4. nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustalanego przez Burmistrza w trybie odrębnych przepisów ustawowych.
 5. przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,
 6. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentacją, rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 7. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań zawierających wyniki badań i kontroli,
 8. rozpatrywanie projektów zmian w umowie Spółki,
 9. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 10. występowanie do Zgromadzenia Wspólników z projektami uchwał dotyczących wszystkich spraw Spółki,
 11. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 12. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
 13. stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 14. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki.
 • Szybki kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę