Zgromadzenie wspólników

Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Gminy Wyszków

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielanie członkom organom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 2. zatwierdzanie planów rozwojowych Spółki,
 3. zbycie, wydzierżawienia całości przedsiębiorstwa a także ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 5. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości,
 6. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 7. podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek,
 8. rozwiązanie ,przekształcenie , a także likwidacja Spółki,
 9. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków,
 10. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 11. uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej,
 12. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki,
 13. uchwalanie zmian w umowie Spółki.

O nas

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu inżynierii sanitarnej na rzecz osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody...

Dane kontaktowe

gps_fixed   ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
outgoing_mail   bip@bip.pwikwyszkow.pl
call   +48 29 74 238 27


Zobacz również

Szybki kontakt


  Copyright © by pwikwyszkow.pl
  Skip to content