Rada Nadzorcza

 • Mirosław Dąbkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Edyta Zbieć- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Aneta Kozarzewska – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Paweł Kozon – Członek Rady Nadzorczej
 • Sebastian Wydryszek – Członek Rady Nadzorczej

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy :

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej gospodarki,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem powoływania pierwszego Zarządu,
 3. zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i powierzenie na ten okres czynności innym osobom, a także wymierzanie kar określonych w Kodeksie Pracy,
 4. nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustalanego przez Burmistrza w trybie odrębnych przepisów ustawowych.
 5. przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,
 6. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentacją, rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 7. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań zawierających wyniki badań i kontroli,
 8. rozpatrywanie projektów zmian w umowie Spółki,
 9. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 10. występowanie do Zgromadzenia Wspólników z projektami uchwał dotyczących wszystkich spraw Spółki,
 11. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 12. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
 13. stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 14. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki.

O nas

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu inżynierii sanitarnej na rzecz osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody...

Dane kontaktowe

gps_fixed   ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
outgoing_mail   bip@bip.pwikwyszkow.pl
call   +48 29 74 238 27


Zobacz również

Szybki kontakt


  Copyright © by pwikwyszkow.pl
  Skip to content