ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 • Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Gminy Wyszków

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielanie członkom organom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 2. zatwierdzanie planów rozwojowych Spółki,
 3. zbycie, wydzierżawienia całości przedsiębiorstwa a także ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 5. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości,
 6. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 7. podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek,
 8. rozwiązanie ,przekształcenie , a także likwidacja Spółki,
 9. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków,
 10. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 11. uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej,
 12. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki,
 13. uchwalanie zmian w umowie Spółki.
 • Szybki kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę