Reklamacja

1.W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z przepisami lub przerw w dostawach wody, odbiorca usług może złożyć pisemną, ustną lub telefoniczną reklamację.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż w pkt 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy usług,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 4. zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
 5. numer i datę umowy,
 6. podpis odbiorcy usług.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz zaewidencjonowania w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, która winna zawierać:

 1. nazwę Przedsiębiorstwa,
 2. powołanie podstawy prawnej,
 3. rozstrzygnięcie o uwzględnienie lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
 4. pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
 5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia, w tym o wysokości ewentualnego odszkodowania.

O nas

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu inżynierii sanitarnej na rzecz osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody...

Dane kontaktowe

gps_fixed   ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
outgoing_mail   bip@bip.pwikwyszkow.pl
call   +48 29 74 238 27


Zobacz również

Szybki kontakt


  Copyright © by pwikwyszkow.pl
  Skip to content