Klauzula informacyjna dla interesantów PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w Wyszkowie reprezentowane przez Zarząd Spółki z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Komunalnej 1, 07-200 Wyszków , informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pwik.wyszkow.pl

3. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Spółka gromadzi i przetwarza tylko te dane, które są niezbędne dla zawarcia umowy lub realizacji zadań Spółki wynikających z przepisów prawa w tym zobowiązującego w gminach, na terenie których Spółka wykonuje ich zadania własne, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5 .Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy PWiK Sp. z o.o.  zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zadań Spółki, o których mowa w pkt.4. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy ze Spółką i wykonania jej zadań.

8. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

9. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004r.- Prawo telekomunikacyjne;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks Cywilny;
 • Wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa.

10. Informujemy, iż masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę w celach marketingowych lub gdy ta przekaże Twoje dane osobowe innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia , zgodnie z art.77 Rozporządzenia, skargi do organu nadzorczego- PUODO, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych je narusza;
 • skutecznego, zgodnie z art.79 Rozporządzenia , środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Spółce lub przeciwko podmiotowi przetwarzającemu twoje dane osobowe;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

– celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

– ewentualnym źródle pozyskania danych;-planowanego okresu przechowywania danych,

– udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,

którym   dane te są udostępniane;

– stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;

– występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

11. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem Poczty polskiej.

12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Szybki kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę